ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2561
1. สทอภ. ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกสำรวจในภาคสนามจัดเก็บข้อมูลชนิดป่าไม้และประเมินความสมบูรณ์ของสภาพป่า บริเวณบ้านปูนะ และ บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ปรับแก้ความถูกต้องของการแปลตีความชนิดป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์ค่าระดับความหนาแน่นของปริมาณพืชพรรณ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการวางแผนการวางแปลงตรวจวัดและคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ของมูลนิธิฯ ภายใต้การเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. สทอภ. ร่วมกับ สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ และ ชุมชนบ้านโป่งขม ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันวางแปลงและตรวจวัดข้อมูลป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งขม เพื่อนำไปคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service : PES) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และได้ประชุมหารือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของผู้นำและเยาวชนรุ่นใหม่ของสมาคมฯ และชุมชนในเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดทำวิวัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไป